Vindkraft

Vindkraft Bakgrund


Vindkraft har diskuterats länge i Borås. 1997 inkom två olika motioner till kommunfullmäktige angående att Borås Energi och Miljö, då Borås Energi, skulle utreda respektive bygga vindkraft i Borås. Vid den tidpunkten var elpriset för lågt för att vindkraft skulle anses som en intressant satsning i Borås. 2007 hade förutsättningarna, elpriset och produktionskostnaden, ändrats så mycket att det var intressant att gå vidare med en utredning kring vindkraft i Borås. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionerna från 1997 och ge Borås Energi och Miljö i uppdrag att undersöka etablering av vindkraft i Borås.

En av Borås Energi och Miljös utmaningar för att skapa en fossilbränslefri stad är att producera mer förnybar el. Ett mycket bra sätt att producera förnybar el är att göra det med vindkraft. Vindkraften är en mogen förnyelsebar energiteknik som har låga livscykelutsläpp av växthusgaser. Vindkraften har också en kort återbetalningstid på den energi som har gått åt vid tillverkning och byggnation, oftast mindre än sex månaders drifttid.
Borås Energi och Miljö ska trygga infrastrukturen för kommuninvånarna avseende avfallshantering och energiförsörjning. Bolaget ska även med god teknisk praxis och optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Borås Energi och Miljö ska också producera energi på ett hållbart sätt med minsta möjliga miljöpåverkan och satsa på förnybara energikällor.

Borås Energi och Miljö har genomfört en övergripande förstudie över ett antal placeringar för vindkraftverk som har bedömts som lämpliga i Boråstrakten. Förstudien påvisade att det mest lämpliga området skulle vara ett område söder om Rångedala. Borås stad har också gjort en egen utredning " Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås". Området i Rångedala pekas i den utredningen ut som ett område som är "klart intressant att studera vidare".
 

Projektet


Projektet beskrivs utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen, se länk i vänster kolumnen. I Rångedala ansökte Borås Energi och Miljö från början om tillstånd att få bygga sex vindkraftverk med en totalhöjd, tornhöjd + bladlängd, på max 150 m. I ansökan har nu antalet verk i Rångedala reducerats till fyra verk med samma totalhöjd. På grund av begränsade möjligheter till el-anslutning kommer Borås Energi och Miljö vid beslut om investering initialt att bygga tre verk.

Kort om vindkraft och miljöeffekter


Vindkraft har en global och regional miljönytta men en lokal miljöpåverkan. Den största miljönyttan med vindkraft är att den utnyttjar en förnybar resurs, vinden, för att på ett hållbart sätt generera elektrisk energi. Under denna energiomvandling sker inga utsläpp av fossilt koldioxid som är en så kallad växthusgas och bidrar till den globala uppvärmningen.

Vindkraftverken skulle ge en produktion ca 16 miljoner kWh (16 GWh). Det motsvarar ca 2 % av Borås Stads totala eltillförsel som är ca 854 GWh. Elproduktionen från de tre verken kommer att reducera de globala koldioxidutsläppen med ca 12 800 ton/år, 800 kg CO²/MWhel. Det motsvarar ca 3,5 % av Borås Stads direkta utsläpp av fossil koldioxid som är ca 375 000 ton.

 

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590
Följ Borås Energi och Miljö