Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Pumpstationen på Gässlösavägen tar form

  2017-05-19 10:00 Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutning av bassängbotten till Actiflo i avloppsreningsverket pågår

  2017-05-18 13:09  Skrapan till actiflo-bassängen används för att formgjuta bassängbotten under torsdagen.
  - De fyllde på betong och körde med skrapan nere för att få bassängbotten anpassad till skrapan, säger Jessica Carlund, driftrepresentant för Energi och Miljöcenter.
  Actiflo-delen i avloppsreningsverket finns i slutpoleringsbyggnaden som är en del av fosforreningen.  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • På botten av en bassäng

  2017-05-05 08:11 Biologiskt reningssteg. Här är vi på botten i en av våra sex cirkulära bassänger i det biologiska reningssteget. Här kommer det passera
  ca 10 000 000 miljoner liter avloppsvatten per timma i framtiden då avloppsreningsverket driftsätts. Man kanske skulle kunna tro att det är en stor båtpropeller som man ser i förgrunden? Men det är en omrörare som kommer att cirkulera vattnet i bassängen.
  I bakgrunden ser man en massa membrandysor. Genom dysorna kommer luft att tillsättas och syret i luften bidrar till att kväve frigörs i avloppsvattnet. Kväve vill vi ta bort från avloppsvattnet för att vi inte ska bidra till övergödning av vattendrag. Avloppsvattnet ska efter rening ha ett lågt kväveinnehåll då vattnet efter rening leds ut i Viskan, som i sin tur rinner ut i västerhavet. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ögonblicksbild från Kontrollrumsbyggnaden

  2017-04-27 14:36 Denna bild togs under torsdagseftermiddagen. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Slamlagren förses med voter

  2017-04-20 12:59 Slam- och rötningsanläggningen på Sobacken kommer att bestå av fyra slamlager. För att undvika 90-gradiga vinklar i betongkonstruktionen bygger man så kallade voter. Anledningen är att man vill undvika slamanhopningar i hörnen.Bilden är tagen längst ner i ett av slamlagren.   Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Arbetet fortskrider i Kontrollrums- och personalbyggnaden

  2017-04-05 15:45 Källarplanet är i stort sett färdigt. Det som återstår här är lite kompletterande installationer till exempel el till traversen. För övrigt pågår mattläggning på både plan ett och plan två. På plan ett är man i full färd med att brandskyddsmåla. På plan två har bärverket till undertaket monterats och när undertaket väl är på plats kommer alla installationer i taket att vara dolda.
  Ventilationsarbetet är på frammarsch både på plan tre och fyra, på plan ett och plan fem (fläktrummet) är ventilationsjobbet redan klart.

  På bilden: Markarbetet utanför byggnadens framtida entré är i full gång. Just nu fyller man upp material i nivåer och packar ihop det med en så kallad padda. (Paddan är i fotandets stund obemannad och står parkerad precis till höger om den vita glasdörren).
    Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Just nu i kontrollrums- och personalbyggnaden

  2017-03-27 11:22 Tack vare ett bra samarbete är elen indragen i byggnaden. Monteringen av fasadkassetter pågår och i markplan håller man på med motfyllning. Detta innebär att man fyller upp mot ytterväggen och sätter podränskivor som fungerar både som isolering och dränering som hindrar vatten och fukt från att tränga in i fasaden.På första våningen, eller källarplanet om man så vill, sätts undertak och väggabsorbenter upp, dessa ska fånga upp de störande ljud som kan uppstå i verkstaden. Hissen i huset är i gång och används som bygghiss, sprinklers är delvis monterade i hela huset och duschrummen har just blivit flytspacklade.
  På våning två som är entréplan är alla installationer i taket så gott som klara, så fort målarna är färdiga kommer undertaket att sättas in. Plattsättningen på väggarna kommer att starta denna vecka, vecka 13.
  Bilden visar öppningen för fönstret in till kontrollrummet. Här kommer besökarna kunna stå och kika in i byggnadens hjärta så småningom. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ställverket slutbesiktigat

  2017-03-24 16:51 I onsdags genomfördes slutbesiktningen av ställverket.
  - Vi är nöjda med resultatet och det verkade på besiktningsmännen som om de var det också, säger Liza Klefberg, Sernekes biträdande platschef.

  Sernekes uppdrag när det gäller ställverket är så gott som klart och de senaste veckorna har de gjort överlämningen till Midroc. De har också haft utbildning för drift- och underhållspersonalen på Borås Energi och Miljö.
  Under tidig sommar kommer sedumtaket på ställverket att planteras och i höst monteras sträckmetall för alla öppningar och hela vägen runt i källarplanet.
  -Vi väntar med det här jobbet för att underlätta kabeldragningen för Midroc, säger Liza Klefberg.
  Nu startar Midrocs arbeten med att installera ett mellanspänningsställverk och ett reservkraftställverk som ska förse hela Sobacken inklusive befintlig anläggning med trygg elkraft. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ytterligare transformatorer till Sobacken

  2017-03-17 10:40 I veckan anlände ytterligare tre transformatorer till Sobacken. Dessa ska installeras i ställverket och kommer att förse hela Sobacken, inklusive de befintliga anläggningarna, med elkraft. Två av transformatorerna är på 20 MVA (Mega VoltAmpere) och en på 63 MVA. Som jämförelse kan nämnas att en mobilladdare har cirka 10 VA (VoltAmpere).De tre transformatorerna är tillverkade i Ljubljana i Slovenien.På bilden syns den största av de tre transformatorerna, en riktig koloss på 100 ton. Transformatorn skall anslutas till kraftvärmeverkets generator och leverera elkraft till boråsarna.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Transformatorerna till kontrollrums- och personalbyggnaden på plats

  2017-03-10 09:56 I veckan anlände två transformatorer till kontrollrums- och personalbyggnaden. Transformatorerna kommer att omvandla högspänning till lågspänning (från 11 kV till 400 Volt). Efter inkoppling, provning och idrifttagning kommer de att förse lågspänningsställverket i kontrollrums- och personalbyggnaden med kraft. Dessutom kommer projektkontoret och den befintliga verkstaden på Sobacken att få sin kraft härifrån. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så fortskrider Arbetet med överföringsledningarna

  2017-03-02 15:35 Terrasseringsarbetena, som görs för att kunna lägga ner rören till överföringsledningarna, fortskrider mellan riksväg 27 och ängen strax norr om Sobacken. Rörläggningsarbetet från riksväg 27 och söderut (mot Sobacken) har påbörjats.Inom de närmaste veckorna startar schaktningsarbetet längs Gässlösavägen.
  Bilden är tagen inne i skogen parallellt med riksväg 27. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrakt för pannhus tecknas mellan Borås energi och miljö och serneke

  2017-02-22 12:16 Vid middagstid i dag skrivs kontraktet på 160 miljoner kronor under av Borås Energi och Miljös vd Gunnar Peters och Ola Serneke, vd på Serneke Group.Byggnaden som kontraktet omfattar ska inrymma panna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Den blir i tio våningar i högdelen och mäter 45 meter på högsta stället. Materialet blir prefabricerad och platsgjuten betong i bottenvåningarna med plåtfasader upptill. Detta är en entreprenad som ingår i uppförandet av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås, det så kallade Energi och Miljöcenter-projektet.Detta är den tredje entreprenaden i Energi och Miljöcenter-projektet som Serneke Group tar hem. Arbetet med att uppföra, den till ytan 4 000 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att engagera cirka 200 personer. Det är rimligt att anta att byggnationen kan starta i april 2017 och avslutas någon gång nästa höst. Även driftsättning av kraftvärmeverket förväntas ske under hösten 2018.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gammalt och nytt på sobacken

  2017-02-15 11:03 På Sobacken har vi ett växthus, byggt enbart av återvunnet material. Granne till växthuset håller vår nya kontrollrums- och personalbyggnad att uppföras. Själva byggnaden kommer att färdigställas under första halvåret 2017, därefter kommer kontrollrummet att börja inredas och utrustas. Målet är att all infrastruktur i Borås ska styras och övervakas härifrån. I byggnaden kommer det också att finnas verkstad och lokaler för drift- och underhållspersonal. Läs mer
  243 kommentarer
 • Mycket händer i slutpoleringsbyggnaden

  2017-02-07 16:16 Det sista reningssteget i avloppsreningsverket kommer att ske i slutpoleringsbyggnaden. Här kan man se att skivfiltrena har monterats. Skivfiltrena kommer att förlänga uppehållstiden för avloppsvattnet i sedimenteringsprocessen. Partiklar som är större än hålen i skivfiltrena avskiljs medan det renade avloppsvattnet kommer att passera genom filtret. Viktigt reningssteg med andra ord. Traversen i taket är också monterad, vilket behövde göras innan taket kom på plats. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Högspänningsledningarna på ängen förbereds

  2017-02-02 16:51 I schaktet på ängen nedanför Sobacken pågår arbetet med att lägga ner slangar till högspänningskablarna. - Slangarna är stenhårda just nu, och än så länge tomma. Själva kablarna drar vi in i ett senare skede och det kommer att vara en ledare i varje slang. Högspänningsledningarna placeras tre och tre i pyramidform för att minska spänningsfältet, säger kontrollanten Per Rantzow som jobbar på uppdrag av Borås Elnät.Högspänningskablarna med 130 kiloVolt ska anslutas till det nya ställverket på Sobacken. Därifrån går tre av de sex kablarna till Kråkered, Brämhult och Sjöbo. De andra tre ska ansluta till det befintliga högspänningsnätet inne i stan.I samma schakt ligger redan vattenledningen och de två avloppsledningarna. Rören till de två fjärrvärmeledningarna ligger snällt och väntar på sin tur att få komma ner i schaktet.
  De sex slangarna, som högspänningskablarna kommer att ligga i, syns till vänster i bild där männen står.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Avloppsreningsverkets slutpoleringsbyggnad monteras

  2017-01-26 10:43 Likt en jättelik byggsats sätts prefab-elementen till byggnaden för den kemiska avloppsreningen ihop. Arbetena påbörjades redan i förra veckan och kommer att slutföras under vecka 8. Detta sysselsätter i nuläget åtta montörer från Göta Betongmontage AB, det är samma underentreprenör som genomförde prefab-montaget av både kontrollrums- och personalbyggnaden och ställverket.
  I slutpoleringsbyggnaden renas avloppsvattnet i ett sista steg (kemiska steget) innan det släpps ut i Viskan. Här renas vattnet från fosfor och partiklar.

  Slutpoleringsbyggnaden syns längst till vänster i bilden.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • PEAB gjuter bottenplattan för slam- och rötningsanläggningen

  2017-01-13 10:25 Just nu gjuter PEAB bottenplattan till slambyggnaden i anläggningen för slam och rötning. Arbetet är cirka tio veckor försenat på grund av de sättningar som uppstått i marken och för att man fått vidta försiktighetsåtgärder för att undvika icke detonerade sprängmedel. (Sprängmedlen användes för att förbereda marken inför byggnationen av anläggningen). På grund av risken för ytterligare sättningar har man valt att grundlägga hela slambyggnaden på pålar, istället för på terassbotten. Totalt 93 pålar har slagits ner i marken.

  Från början hade man tänkt sätta 33 pålar som skulle fungera som foderrör till dragstag. Dragstagen tar upp den lyftande kraft som uppstår då byggnaden, som är lik en båt, vill ”flyta upp” ur grundvattnet. Sättningarna upptäcktes vid borrning av pålarna för dragstagen. Packningsinsatser gjordes men nya sättningar kunde mätas upp efter varje packningsinsats. Som mest uppgick sättningarna till ca 20 cm. Valet stod mellan att schakta ur hela sprängbotten, krossa och packa allt material eller grundlägga på pålar. Då det endast det senare alternativet garanterar att inga fler sättningar uppstår valdes detta.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollbyggnaden växer fram

  2017-01-05 15:49 Än är kontrollrums- och personalbyggnaden inte helt tät och arbetena släpar något jämfört med tidplanen.
  -Vi ligger lite efter, cirka tre veckor när det gäller taktäckningsarbetena, men de ska vara helt klara under nästa vecka. Generellt sett är vi en vecka efter säger Viktor Sjögren, vikarierande platschef på Serneke.

  På plan 1 har installationsarbetena för rör, ventilation och sprinkler startat. Undertaket på halva plan 1 är klart. På plan 2 till och med plan 4 pågår arbetena med ytterväggarnas inre regelstomme. Montering av vindskyddsskivor kring taksargen pågår liksom taktäckning och isolering av plan 5.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • full fart mot årsskiftet

  2016-12-30 11:10 Även på årets sista arbetsdag var det full fart på byggsiten. Reningsbassänger gjuts, väggar, fönster monteras på kontrollrumsbyggnaden. I eftermiddag avslutas arbetet för ett par dagars välförtjänt vila. Spännande att följa byggnationerna under 2017, mycket kommer att hända. Gott slut på 2016 önskar vi alla!
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här skarvas det för fullt!

  2016-12-28 00:00 Rören på bilden leder in till fördelningskammaren vid mellansedimenteringen och slutpoleringen (sista reningssteget innan vattnet släppts ut i Viskan). Böjar och krökar har de gott om och därför behöver hela 38 skarvar svetsas.
  - Vår entreprenör Veolia jobbar med just de här rören. Och eftersom dimensionen är så stor svetsar de cirka två till två och en halv skarvar per dag, säger byggledaren Maria Johansson.
  Levererades gjorde rören i delar, några av krökarna fanns alltså redan från början. Men för att underlätta transporten behöver en del svetsas ihop på plats.
  - Om du tittar på bilden ser du texten ”Y3” på ett av rören, det står visserligen upp och ned på. Strax till vänster om ”Y3” kan man ana en av skarvarna som svetsats ihop, säger hon.

  Båda rören på bilden har dimensionen 1200 millimeter och en kapacitet på 4 800 kubikmeter per timme vardera.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö