Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Purac gjuter slam- och rötningsanläggningen 

  2016-12-21 11:19 Under gårdagen startade Purac gjutningen av slam- och rötningsanläggningen. Eller rättare sagt Puracs underleverantör PEAB gjorde det. Totalt transporterades 113 kubikmeter betong till Sobacken. Eftersom varje betongbil har en kapacitet på sju kubikmeter kan man utgå ifrån att det krävdes fler än 16 lastbilar för att få hit den.  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ställverkets montage snart klart

  2016-12-20 16:07 I slutet av veckan räknar man med att vara klar med prefabmontaget, gjutningen och fogningen av skarvar i ställverksbyggnaden.
  - Nu har vi några få väggar och lite takbjäklag kvar att lägga, sedan är vi klara, säger Liza Klefberg, biträdande platschef på Serneke.
  Montaget av de prefabricerade betongväggarna till ställverket startade i förra veckan. Bjälklaget består av prefabricerat så kallat håldäck som är förspänt. (Stora hål i betongen gör elementen lättare och armeringslinor, som är spända i underkant, finns inuti). Den förspända armeringen gör att betongelementet klarar långa spännvidder och man slipper avlasta lika tätt med pelare.

  Taket kommer att bestå av ett bjälklag som täcks med isolering och tätskikt. Översta lagret blir sedum men det läggs först till våren.
  - Sedummattan hinner inte rota sig och då ökar risken för vinterskador på växten. Därför är det alltid rekommenderat att lägga sedum på vår, sommar eller tidig höst, säger Liza Klefberg.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Glasklart fasadjobb

  2016-12-16 16:06 Strax före solnedgången under onsdagseftermiddagen såg det ut så här utanför kontrollrums- och personalbyggnaden. Montaget av fönsterglas i fasaden startade den här veckan.
  - Just den här fönsterrutan har dimensionerna 500 x 2500 millimeter, berättade en av killarna.

  Ett av de allra största fönsterglasen som sätts in väger cirka 270 kilo.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så här kan solnedgången på sobacken se ut

  2016-12-13 13:39 Okej, bilden är inte tagen denna luciadag, det ska erkännas. Men visst är den fin ur ett lite "byggromantiskt perspektiv"?
   
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Fasaden får fönsterglas efter helgen

  2016-12-09 14:27 Arbetet med att montera de icke bärande ytterväggarna och vindskivorna på fasaden till kontrollrums- och personalbyggnaden pågår för fullt.
  -Tanken är att få det tätt på plan ett och plan två så att vi kan börja värma för att torka ut den delen av byggnaden, säger Albin Vågfelt, arbetsledare på Serneke.
  Efter helgen kommer det sättas upp fönsterglas på plan ett och två. Inne i byggnaden håller man på att göra innerstommen av ytterväggen till plan två och plan tre. Målet är fortfarande att uppnå tätt hus till årsskiftet.
  - Det kommer vi att klara. I nästa vecka får vi hit ytterligare två snickare som kommer att fortsätta sätta upp vindskivor, säger Albin Vågfelt.
  I nuläget jobbar 17 personer med byggnationen av kontrollrums- och personalbyggnaden.
  Läs mer
  1 kommentar
 • Förflyttning av massor

  2016-11-25 09:06 Cirka 100 000 ton massor på området längst bort på site, från riksväg 41 sett, ska transporteras bort. Detta innebär att den stora yta som nu är täckt med en till två meter stenkross ska friläggas. Det krossade materialet ska användas för att täcka upp inne på området.
  - Vi är självförsörjande på stenkross och kan på så vis hålla kostnaderna nere. Vi gör allt för att hantera massorna så att det blir så få transporter som möjligt. Det är bättre både för miljön och för säkerheten på byggnadsområdet, säger Lars Bowald, projektledare för finplanering.
  Bildtext: Området med stenkross befinner sig längst till vänster i bilden. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Tungviktare i kubik

  2016-11-17 16:06 Elementen i stödmuren är ungefär 800 till antalet och väger varsina digra 2,4 ton. Måtten är 1,6x0,8x0,8 meter. Varje block består därmed av en kubikmeter betong.- Det finns ytterligare cirka 80 block i olika storlekar och muren kommer troligen väga över 2 000 ton när den är färdig, säger Maria Johansson, byggledare för avloppsreningverket.I sin fulla längd blir den runt 300 meter. Blocken är frostbeständiga (gjorda av FX2-betong) vilket innebär att de ska klara vintriga temperaturer utan att vittra söner. Vid årsskiftet beräknas muren vara klar.

  Bildtext: Vad är stödmuren egentligen till för? Den behövs för att hålla massorna på plats i och med höjdskillnaden mellan den nya infartsvägen, från riksväg 41, och byggarbetsområdet.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ledningar på befintligt område

  2016-11-11 13:43 Just nu håller Servicekontoret på med förarbetet inför att dra elkablar (varav några av dem högspänningskablar på 10 kV (kiloVolt)) på det befintliga området på Sobacken. Elkablarna är bland annat till för att säkra elförsörjningen till kontrollrums- och personalbyggnaden och ska anslutas till ställverket. På bilden ser man de gula slangarna som elkablarna så småningom kommer att dras igenom. Men först gjuts de in i betong och blir en så kallad OPI-kanal.
  - OPI-kanalen gör att rörförläggningen tar mindre plats och att man kan dra kablarna längre sträckor och utan dragbrunnar än vid traditionell kabeldragning, säger Björn Gabrielii på Servicekontoret.

  Denna "betonglåda" skyddar även kablarna mot oavsiktlig avgrävning. I OPI-kanalen placeras även slangar för fiberkablar, dessa kommer att ligga överst. Slutresultatet blir alltså en OPI-kanal med 10 slangar för elkablar, som har dimensionen 160 millimeter, och 36 slangar för fiberkablar med dimensionen 40 millimeter.

  Det som kvarstår efter arbetet med OPI-kanalen är att lägga ner fjärrvärmerör som går till kontrollrums- och personalbyggnaden. Arbetet beräknas vara klart till jul.
  Bildtext: De gula slangarna till elkablarna i denna OPI-kanal ligger fem och fem i två lager. Ovanpå dem läggs slangarna till fiberkablarna. Därefter gjuts alltihop in i betong.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • På god väg mot tätt hus för kontrollrums- och personalbyggnaden

  2016-11-04 13:00 Runt årsskiftet väntas tak och isolerade ytterväggar vara klara och statusen tätt hus vara uppnådd. Arbetet med att sätta upp ytterväggar, bjälklag och stommar till de resterande två våningarna är påbörjat. Betongstommen är i det stora hela klar och betongelement behövs endast i trapphuset i fortsättningen. Fasaden till den fyra våningar höga kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att bestå av glaspartier och fasadbeklädda plåtkassetter.

  Minusgraderna nådde i veckan Sobacken och Sernekes personal håller tummarna för att snömassorna låter vänta på sig. För när de anländer riskerar bygget att tappa fart eftersom arbetsmomenten blir fler. Då krävs det även snöskottning, täckning och avtäckning med presenningar, dels för att lättare kunna hitta byggmaterial utomhus, och dels för att slippa exempelvis vattenfyllda pallar.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Stora gjutardagen på site

  2016-11-03 14:49 Just nu pågår gjutningen av den stora rektangulära bassängen som utgör sista delen i avloppsreningsverkets biologiska reningssteg. Bassängens totala volym uppgår till 17 000 kubikmeter. Detta motsvararar nästan ett dygns dricksvattenproduktion på Sjöbo vattenverk i Borås.
  Gjutningen är den största hittills, möjligen den största inom EMC-projektet.

  Faktum är att 70 leveranser behövs för att transportera hit de 420 kubikmetrarna betong som dagens gjutning kräver. Betongen kommer från Borås och bilarna som kör hit den är både från Borås och andra städer.

  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så långa blir överföringsledningarna

  2016-10-28 11:08 Överföringsledningarna är de vatten- och avloppsledningar samt kraftvärmeledningar som behövs för att ansluta de framtida anläggningarna på Sobacken till de befintliga VA- och kraftvärmenäten i Borås. Avloppsledningarna blir totalt 10 kilometer, i schaktet kommer det att ligga två ledningar med en diameter på 1000 millimeter vardera. Två ledningar behövs dels för att ha redundans och dels för att kunna klara av det maximala flödet avloppsvatten in till avloppsreningsverket.

  Fjärrvärmeledningarnas dimension är 700 millimeter. Även de kommer att vara två eftersom det alltid krävs en fram- och en returledning i fjärrvärmesammanhang. Allt som allt blir den totala längden fjärrvärmeledning 10 kilometer.

  Vattenledningen mellan Sobacken och Kristineberg får en sträckning på 6,5 kilometer och här kommer det enbart att finnas en ledning med en diameter på 400 millimeter.
  Utöver dessa ledningar kommer det i samma schakt finnas 5 kilometer högspänningskabel (130kiloVolt) samt fyra signalkablar (fiber) som är drygt 5 kilometer vardera, alltså totalt 20 kilometer långa.Med andra ord om man skulle lägga alla ledningar och kablar på rad skulle de nästan räcka från Borås till Göteborg, alltså 51,5 kilometer.

  Bilden ovan visar schaktet för alla ledningar och kablar. De två närmaste ledningarna på bilden är fram- och returledningen för fjärrvärme, de bortesta två är avloppsledningarna.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här byggs ställverksbyggnaden på Sobacken

  2016-10-21 11:03 Ställverksbyggnaden är en del av kraftvärmeanläggningen och uppförs på området mellan vågstationen och kraftvärmeverkets huvudbyggnad. Utrustningen i ställverksbyggnaden utgör navet i elförsörjningen till anläggningarna på Sobacken. Serneke är byggentreprenören som bygger ställverksbyggnaden och i nuläget pågår gjutningsarbeten av bottenplattan.Hälften av, den till ytan knappt 500 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att stå på plintar med sand emellan. Detta för att underlätta åtkomsten av kablarna i marken i framtiden. Taket till byggnaden kommer att förses med grönt sedumtak.
  Under vecka 44 beräknas montaget av prefabricerade väggar och bjälklag påbörjas. Det är rimligt att anta att byggnaden kommer att vara klar i februari 2017.Entreprenören för elförsörjning är Midroc Automation. De håller just nu på med projektering av krafttransformatorer och ställverk. Det är här i ställverksbyggnaden som den 130 kV (kiloVolt) höga spänningen från Borås Elnäts mottagningsstation ska omvandlas till 10 kV av tre krafttransformatorer. Härifrån kommer elkraften sedan att fördelas till de olika anläggningarna via kablar i marken. I byggnaden finns också två distributionstransformatorer som omvandlar 10kV till 0,4kV som tillsammans med en dieselgenerator utgör reservkraftsystemet för anläggningen. Dieselgeneratorn förser viktiga delar av anläggningen med elkraft vid ett eventuellt strömavbrott.

  Förutom ställverk och fem transformatorer kommer här även att finnas ett hjälpspänningssystem, bland annat 110V DC (Likspänning) och 400V AC UPS (Uninterruptable Power Supply eller avbrottsfri kraft, som vi säger på svenska) samt kontrollsystem. Detta för att kunna styra och driva anläggningen på ett säkert sätt.
  På bilden syns armeringsjärnen alldeles före gjutning av bottenplattan. Läs mer
  1 kommentar
 • här byggs Stödmuren till EMC-området

  2016-10-14 16:08 En stödmur håller på att ta form. Muren är till för att hålla massorna på plats i och med höjdskillnaden mellan den nya infartsvägen från riksväg 41 och byggarbetsområdet. Den byggs av prefabricerade så kallat konledsblock som hakar i varandra likt lego. Varje block väger i och för sig cirka två och ett halvt ton. Arbetet med muren kommer att pågå i ytterligare två månader. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollrums- och personalbyggnaden håller Tidplanen

  2016-10-07 15:16 Byggarbetet går sin gilla gång. I dagsläget ser det glädjande nog ut som att kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att kunna vara klar för att tas i drift i maj 2017. Montaget sker alltjämt och det är rimligt att anta att byggnadens stomme kommer att vara helt klar inom de närmsta åtta veckorna. Huset är förberett för att kunna värmas med fjärrvärme och alla ledningar in till byggnaden är klara.
  Totalt sett har fem kilometer fiberslang och två kilometer elslang/-rör lagts. Detta inkluderar naturligtvis  OPI-kanalen och alla, mot brand skyddade rör under bottenplattan.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollrums- och personalrumsbyggnaden tar form

  2016-09-30 10:32 - Nu syns det att det händer något här! Så länge man håller på med armeringsarbetena ser man inte hur långt bygget har kommit, men nu börjar vi komma någon vart, säger Johan Blom, arbetsledare på Serneke.

  I förra veckan blev bottenplattan till byggnaden klar. Den här veckan har flera av de prefabricerade ytter- och innerväggarna monterats, även hälften av det första bjälklaget är redan på plats. Detta innebär att man nu kan skönja den framtida verkstadsdelen som byggs i suterräng och våningen ovanför, det blivande lunchrummet och kontorsdelen.

  Just nu arbetar fyra personer med att montera elementen som levererats som gigantiska ”legobitar” i betong. Ungefär som ett pussel i jätteformat bara det att ”bitarna” i det väger upptill elva ton. Ytterligare fyra personer är sysselsatta med gjutningsarbeten.
  - När vädret är som nu, när det duggregnar lite, så är det idealiskt för betongen att härdas. Den blir inte för varm utan kyls ner något och då härdas den långsammare, förklarar Johan Blom.
  För mycket regn är inte bra för då blir det droppfläckar och då blir ytan inte hård utan får en konsistens som liknar grus. Är det för varmt ute när man gjuter betong kan det bildas sprickor och det är inte heller optimalt enligt Johan.Kranen som hjälper till att få betongelementen på plats kan bli upp till cirka 40 meter hög. På bilden här befinner den sig inte i sin maximala längd.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Norra infarten öppnar för byggtrafik

  2016-09-22 17:16 Nu får lastbilar börja köra in via den norra infarten till Sobacken! I morgon, fredagen den 23 september, öppnas infarten för byggtrafik till vårt Energi och Miljöcenter i Borås. Grindens öppettider är från klockan 05.30 till 19.00 och öppning och låsning av grinden sköts av vakten.I och med att alla vägar inne på området ännu inte är öppnade för trafik bör de som ska till den befintliga verksamheten på Sobacken, till bodetableringen, Veidekke eller Purac fortsatt välja den södra infarten.Välkommen! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • BOTTENPLATTAN TILL KONTROLLRUMS- OCH PERSONALBYGGNADEN GJUTEN

  2016-09-16 14:28 Bottenplattan till kontrollrums- och personalbyggnaden är färdiggjuten. En fjärdedel av den 900 kvadratmeter stora plattan göts i förra veckan, vecka 36. Resten blev klar i dag.
  - Vädret i dag är perfekt för att gjuta betong, det får inte vara för varmt för då går det för fort när betongen ska brinna, säger Liza Klefberg, biträdande platschef på Serneke.
  Under vecka 38 monteras stommen till byggnaden, prefabricerade betongväggar levereras då till Sobacken tillsammans med en stålstomme som sätts på bottenplattan.Inom tio till elva veckor kommer troligtvis hela stomstrukturen till den fyra våningar höga byggnaden att vara monterad. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Sidoväggarna till en av biostegets bassänger uppsatta

  2016-09-05 16:06 Två av de prefabricerade cirkulära bassängerna till biosteget är nu på plats. Den större av dem syns på bilden och kom på plats fredagen den 2 september. Sidoväggarna är 6,5 meter höga och den totala volymen är 1850 kubikmeter. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så fortskrider arbetet med avloppsreningsverket

  2016-08-22 10:55 Just nu arbetar 32 personer med att bygga avloppsreningsverket. Underentreprenör Tage och söners personal är fullt sysselsatt med att armera och gjuta bassänger pö om pö. Hittills har flera cirkulära bassänger i det biologiska steget, det vill säga reningen av kväve- och organiskt material, gjutits. De cirkulära bassängerna kommer delvis i prefabricerade element och monteras på nygjutna bottenplattor.  Under vecka 34 anländer den första prefabricerade cirkulära bassängblocken till Sobacken. Den kommer i block som monteras och spänns ihop på plats. Därefter kommer även en mycket stor rektangulär bassäng att börja byggas. Denna utgör mellansedimenteringen, slutet av den biologiska reningen, där det aktiva slammet ska sjunker till botten och pumpas tillbaka till bassängerna där kvävereningen sker. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Reningsbassänger byggs

  2016-08-12 10:14 Flygbild över området augusti 2016 Sedan ett par veckor tillbaka håller de olika bassängerna till avloppsreningsverket på att byggas. De cirkulära bassängerna kommer delvis i prefabricerade element och monteras på nygjutna bottenplattor. Infatsvägen samt trafikplatsen vid Sobacken är färdigbyggd och kommer att börja trafikeras under hösten.
  Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö