Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Här byggs ställverksbyggnaden på Sobacken

  2016-10-21 11:03 Ställverksbyggnaden är en del av kraftvärmeanläggningen och uppförs på området mellan vågstationen och kraftvärmeverkets huvudbyggnad. Utrustningen i ställverksbyggnaden utgör navet i elförsörjningen till anläggningarna på Sobacken. Serneke är byggentreprenören som bygger ställverksbyggnaden och i nuläget pågår gjutningsarbeten av bottenplattan.Hälften av, den till ytan knappt 500 kvadratmeter stora, byggnaden kommer att stå på plintar med sand emellan. Detta för att underlätta åtkomsten av kablarna i marken i framtiden. Taket till byggnaden kommer att förses med grönt sedumtak.
  Under vecka 44 beräknas montaget av prefabricerade väggar och bjälklag påbörjas. Det är rimligt att anta att byggnaden kommer att vara klar i februari 2017.Entreprenören för elförsörjning är Midroc Automation. De håller just nu på med projektering av krafttransformatorer och ställverk. Det är här i ställverksbyggnaden som den 130 kV (kiloVolt) höga spänningen från Borås Elnäts mottagningsstation ska omvandlas till 10 kV av tre krafttransformatorer. Härifrån kommer elkraften sedan att fördelas till de olika anläggningarna via kablar i marken. I byggnaden finns också två distributionstransformatorer som omvandlar 10kV till 0,4kV som tillsammans med en dieselgenerator utgör reservkraftsystemet för anläggningen. Dieselgeneratorn förser viktiga delar av anläggningen med elkraft vid ett eventuellt strömavbrott.

  Förutom ställverk och fem transformatorer kommer här även att finnas ett hjälpspänningssystem, bland annat 110V DC (Likspänning) och 400V AC UPS (Uninterruptable Power Supply eller avbrottsfri kraft, som vi säger på svenska) samt kontrollsystem. Detta för att kunna styra och driva anläggningen på ett säkert sätt.
  På bilden syns armeringsjärnen alldeles före gjutning av bottenplattan. Läs mer
  1 kommentar
 • här byggs Stödmuren till EMC-området

  2016-10-14 16:08 En stödmur håller på att ta form. Muren är till för att hålla massorna på plats i och med höjdskillnaden mellan den nya infartsvägen från riksväg 41 och byggarbetsområdet. Den byggs av prefabricerade så kallat konledsblock som hakar i varandra likt lego. Varje block väger i och för sig cirka två och ett halvt ton. Arbetet med muren kommer att pågå i ytterligare två månader. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollrums- och personalbyggnaden håller Tidplanen

  2016-10-07 15:16 Byggarbetet går sin gilla gång. I dagsläget ser det glädjande nog ut som att kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att kunna vara klar för att tas i drift i maj 2017. Montaget sker alltjämt och det är rimligt att anta att byggnadens stomme kommer att vara helt klar inom de närmsta åtta veckorna. Huset är förberett för att kunna värmas med fjärrvärme och alla ledningar in till byggnaden är klara.
  Totalt sett har fem kilometer fiberslang och två kilometer elslang/-rör lagts. Detta inkluderar naturligtvis  OPI-kanalen och alla, mot brand skyddade rör under bottenplattan.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Kontrollrums- och personalrumsbyggnaden tar form

  2016-09-30 10:32 - Nu syns det att det händer något här! Så länge man håller på med armeringsarbetena ser man inte hur långt bygget har kommit, men nu börjar vi komma någon vart, säger Johan Blom, arbetsledare på Serneke.

  I förra veckan blev bottenplattan till byggnaden klar. Den här veckan har flera av de prefabricerade ytter- och innerväggarna monterats, även hälften av det första bjälklaget är redan på plats. Detta innebär att man nu kan skönja den framtida verkstadsdelen som byggs i suterräng och våningen ovanför, det blivande lunchrummet och kontorsdelen.

  Just nu arbetar fyra personer med att montera elementen som levererats som gigantiska ”legobitar” i betong. Ungefär som ett pussel i jätteformat bara det att ”bitarna” i det väger upptill elva ton. Ytterligare fyra personer är sysselsatta med gjutningsarbeten.
  - När vädret är som nu, när det duggregnar lite, så är det idealiskt för betongen att härdas. Den blir inte för varm utan kyls ner något och då härdas den långsammare, förklarar Johan Blom.
  För mycket regn är inte bra för då blir det droppfläckar och då blir ytan inte hård utan får en konsistens som liknar grus. Är det för varmt ute när man gjuter betong kan det bildas sprickor och det är inte heller optimalt enligt Johan.Kranen som hjälper till att få betongelementen på plats kan bli upp till cirka 40 meter hög. På bilden här befinner den sig inte i sin maximala längd.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Norra infarten öppnar för byggtrafik

  2016-09-22 17:16 Nu får lastbilar börja köra in via den norra infarten till Sobacken! I morgon, fredagen den 23 september, öppnas infarten för byggtrafik till vårt Energi och Miljöcenter i Borås. Grindens öppettider är från klockan 05.30 till 19.00 och öppning och låsning av grinden sköts av vakten.I och med att alla vägar inne på området ännu inte är öppnade för trafik bör de som ska till den befintliga verksamheten på Sobacken, till bodetableringen, Veidekke eller Purac fortsatt välja den södra infarten.Välkommen! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • BOTTENPLATTAN TILL KONTROLLRUMS- OCH PERSONALBYGGNADEN GJUTEN

  2016-09-16 14:28 Bottenplattan till kontrollrums- och personalbyggnaden är färdiggjuten. En fjärdedel av den 900 kvadratmeter stora plattan göts i förra veckan, vecka 36. Resten blev klar i dag.
  - Vädret i dag är perfekt för att gjuta betong, det får inte vara för varmt för då går det för fort när betongen ska brinna, säger Liza Klefberg, biträdande platschef på Serneke.
  Under vecka 38 monteras stommen till byggnaden, prefabricerade betongväggar levereras då till Sobacken tillsammans med en stålstomme som sätts på bottenplattan.Inom tio till elva veckor kommer troligtvis hela stomstrukturen till den fyra våningar höga byggnaden att vara monterad. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Sidoväggarna till en av biostegets bassänger uppsatta

  2016-09-05 16:06 Två av de prefabricerade cirkulära bassängerna till biosteget är nu på plats. Den större av dem syns på bilden och kom på plats fredagen den 2 september. Sidoväggarna är 6,5 meter höga och den totala volymen är 1850 kubikmeter. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så fortskrider arbetet med avloppsreningsverket

  2016-08-22 10:55 Just nu arbetar 32 personer med att bygga avloppsreningsverket. Underentreprenör Tage och söners personal är fullt sysselsatt med att armera och gjuta bassänger pö om pö. Hittills har flera cirkulära bassänger i det biologiska steget, det vill säga reningen av kväve- och organiskt material, gjutits. De cirkulära bassängerna kommer delvis i prefabricerade element och monteras på nygjutna bottenplattor.  Under vecka 34 anländer den första prefabricerade cirkulära bassängblocken till Sobacken. Den kommer i block som monteras och spänns ihop på plats. Därefter kommer även en mycket stor rektangulär bassäng att börja byggas. Denna utgör mellansedimenteringen, slutet av den biologiska reningen, där det aktiva slammet ska sjunker till botten och pumpas tillbaka till bassängerna där kvävereningen sker. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Reningsbassänger byggs

  2016-08-12 10:14 Flygbild över området augusti 2016 Sedan ett par veckor tillbaka håller de olika bassängerna till avloppsreningsverket på att byggas. De cirkulära bassängerna kommer delvis i prefabricerade element och monteras på nygjutna bottenplattor. Infatsvägen samt trafikplatsen vid Sobacken är färdigbyggd och kommer att börja trafikeras under hösten.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutningen i full gång

  2016-08-01 10:34 Här gjuts den djupa delen av bassägen i avloppsreningsverkets mellansedimentering. Bassängen gjuts i etapper om 12 meter och varje etapp består av cirka 13 kubikmeter betong. Betongen vibreras för att massan ska bli så jämn som möjligt. Det dröjer 28 dagar innan betongen är helt torr. Läs mer
  1 kommentar
 • röranslutningar på siten

  2016-06-27 15:47 Nu förläggs inkommande och utgående rörledningar på byggsiten. Längst till vänster i bilden kan man se avloppsrören som kommer in till det framtida avloppsreningsverket. Där avloppsledningarna avslutas kommer Gallerbyggnaden att byggas. Gallerbyggnaden är den första delen av avloppsreningsverket. Dimensionen på dessa ledningar är 900 mm.Till höger i bilden kan man se fram- och returledningarna för fjärrvärmen. Dessa dras nu fram till platsen där kraftvärmeverket ska byggas. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutning av avloppsbassänger påbörjas

  2016-06-23 09:59 Måndagen som kommer, den 27 juni, startar Veolia Water Technology gjutningen av bassänger till det nya avloppsreningsverket. Först ut är en del av bottenplattan till en av bassängerna i det biologiska reningssteget. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • I Dag skrev Borås Energi och Miljö kontrakt med serneke

  2016-06-17 14:08 I dag tecknades kontrakt mellan Borås Energi och Miljö och Serneke. Kontraktet gäller byggnaden för huvudställverket för Energi och Miljöcenter på Sobacken i Borås.

  Byggnaden ska innehålla alla högspänningstransformatorer och fördelningsställverk för all elleverans inom EMC. Dessutom kommer den att inrymma all utrustning för att ta emot leverans av elkraft från kraftvärmeverkets generator. Byggnadens 400 kvadratmeter fördelas på två våningsplan och dess tak täcks av växtlighet, ett så kallat sedumtak. Uppförandet av byggnaden startar direkt efter semestern och beräknas pågå till januari 2017. Målet är att byggnaden ska vara klar när avloppsreningsverket tas i drift i slutet av 2018.
  Entreprenaden är värd 13,8 miljoner kronor.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Intensivt på byggsiten

  2016-06-15 16:26 Nu händer det extremt bygge ute på byggsiten. Idag installerades den första stora byggkranen på området och byggel håller på att dras över området. Byggelen går i de gula ledningarna som man kan se på bilden. Förberedelserna pågår nu också med att förbereda byggnation av gjutformar för bassängerna till avloppsreningsverket. I förgrunden håller en väg på att byggas som kommer fungera som en infart till området. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här kommer avloppsreningsverket ligga

  2016-06-07 11:02 Nu är vi inne i andra veckans arbete när det gäller byggnation av avloppsreningsverket. Nu pågår finplanering av de olika marknivåerna där de olika reningsbassängerna ska anläggas. Inom ett par veckor kommer gjutformarna att byggas och under sommaren kommer betongleveranser och gjutningsarbetena av bassängerna att påbörjas. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • arbetena med avloppsreningsverket tar sin början

  2016-05-31 16:00 Onsdagen den 1 juni påbörjar Veolia Water Technology sitt arbete med att bygga avloppsreningsverket. Först på plats är deras underentreprenör Tage & Söner. Underentreprenören kommer att gjuta bassänger och göra allt byggnadsarbete på det cirka sju hektar (eller 70 000 kvadratmeter) stora området där avloppsreningsverket kommer att ligga. Avloppsreningsverkets placering blir på den del av siten som ligger närmast riksväg 41. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nya byggskylten på Sobacken snart på plats

  2016-05-18 14:36 Under onsdagsförmiddagen den 18 maj var man i full färd med att montera ställningen till byggskylten vid infarten till det framtida Energi och Miljöcenter ute på Sobacken. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Markarbetena för kontrollrums- och personalbyggnaden har startat

  2016-05-09 11:28 I dag drog markarbetena på platsen för kontrollrums- och personalbyggnaden ute på Sobacken igång. Senare i sommar gjuts den 988 kvadratmeter stora bottenplattan till byggnaden och därefter påbörjas byggnadsarbetet.Hittills har man förberett marken genom att fälla träd och ta bort stubbar och stängsla in området där Serneke Bygg ska uppföra byggnaden.Kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att bestå av fyra våningsplan som inrymmer ett kontrollrum, som på sikt skall styra och övervaka Borås Energi och Miljös samtliga anläggningar, och en personalbyggnad. I personalbyggnaden ska det bland annat finnas kontors- och möteslokaler, laboratorium, el-och mekanikverkstad. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Område inhängnat för Kontrollrums- och personalbyggnad

  2016-05-04 12:50 Området mellan vågen där lastbilarna vägs och parkeringen på Sobacken har hägnats in. Här påbörjas inom kort bygget av ett fyra våningar högt hus där det nya kontrollrummet och personalutrymmen ska inrymmas. Serneke Bygg AB kommer att uppföra byggnaden. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Anslutningsväg och ledningar förbereds

  2016-03-23 09:46 En ny infart till Sobacken håller på att förberedas. Senare under våren kommer Vägverket att påbörja att bygga avfarten från RV 41 in till Sobacken. Med tanke på att infartssvägen kommer att gå över inkommande ledningar till anläggningen, läggs redan nu rören ner som kommer att korsa infartsvägen. Den stora ledningsentreprenaden som innefattar rörledningar från Pantängen, via Gässlösa, ut till Sobacken kommer att påbörjas vid halvårsskiftet 2016. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö