Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Sidoväggarna till en av biostegets bassänger uppsatta

  2016-09-05 16:06 Två av de prefabricerade cirkulära bassängerna till biosteget är nu på plats. Den större av dem syns på bilden och kom på plats fredagen den 2 september. Sidoväggarna är 6,5 meter höga och den totala volymen är 1850 kubikmeter. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Så fortskrider arbetet med avloppsreningsverket

  2016-08-22 10:55 Just nu arbetar 32 personer med att bygga avloppsreningsverket. Underentreprenör Tage och söners personal är fullt sysselsatt med att armera och gjuta bassänger pö om pö. Hittills har flera cirkulära bassänger i det biologiska steget, det vill säga reningen av kväve- och organiskt material, gjutits. De cirkulära bassängerna kommer delvis i prefabricerade element och monteras på nygjutna bottenplattor.  Under vecka 34 anländer den första prefabricerade cirkulära bassängblocken till Sobacken. Den kommer i block som monteras och spänns ihop på plats. Därefter kommer även en mycket stor rektangulär bassäng att börja byggas. Denna utgör mellansedimenteringen, slutet av den biologiska reningen, där det aktiva slammet ska sjunker till botten och pumpas tillbaka till bassängerna där kvävereningen sker. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Reningsbassänger byggs

  2016-08-12 10:14 Flygbild över området augusti 2016 Sedan ett par veckor tillbaka håller de olika bassängerna till avloppsreningsverket på att byggas. De cirkulära bassängerna kommer delvis i prefabricerade element och monteras på nygjutna bottenplattor. Infatsvägen samt trafikplatsen vid Sobacken är färdigbyggd och kommer att börja trafikeras under hösten.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutningen i full gång

  2016-08-01 10:34 Här gjuts den djupa delen av bassägen i avloppsreningsverkets mellansedimentering. Bassängen gjuts i etapper om 12 meter och varje etapp består av cirka 13 kubikmeter betong. Betongen vibreras för att massan ska bli så jämn som möjligt. Det dröjer 28 dagar innan betongen är helt torr. Läs mer
  1 kommentar
 • röranslutningar på siten

  2016-06-27 15:47 Nu förläggs inkommande och utgående rörledningar på byggsiten. Längst till vänster i bilden kan man se avloppsrören som kommer in till det framtida avloppsreningsverket. Där avloppsledningarna avslutas kommer Gallerbyggnaden att byggas. Gallerbyggnaden är den första delen av avloppsreningsverket. Dimensionen på dessa ledningar är 900 mm.Till höger i bilden kan man se fram- och returledningarna för fjärrvärmen. Dessa dras nu fram till platsen där kraftvärmeverket ska byggas. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Gjutning av avloppsbassänger påbörjas

  2016-06-23 09:59 Måndagen som kommer, den 27 juni, startar Veolia Water Technology gjutningen av bassänger till det nya avloppsreningsverket. Först ut är en del av bottenplattan till en av bassängerna i det biologiska reningssteget. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • I Dag skrev Borås Energi och Miljö kontrakt med serneke

  2016-06-17 14:08 I dag tecknades kontrakt mellan Borås Energi och Miljö och Serneke. Kontraktet gäller byggnaden för huvudställverket för Energi och Miljöcenter på Sobacken i Borås.

  Byggnaden ska innehålla alla högspänningstransformatorer och fördelningsställverk för all elleverans inom EMC. Dessutom kommer den att inrymma all utrustning för att ta emot leverans av elkraft från kraftvärmeverkets generator. Byggnadens 400 kvadratmeter fördelas på två våningsplan och dess tak täcks av växtlighet, ett så kallat sedumtak. Uppförandet av byggnaden startar direkt efter semestern och beräknas pågå till januari 2017. Målet är att byggnaden ska vara klar när avloppsreningsverket tas i drift i slutet av 2018.
  Entreprenaden är värd 13,8 miljoner kronor.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Intensivt på byggsiten

  2016-06-15 16:26 Nu händer det extremt bygge ute på byggsiten. Idag installerades den första stora byggkranen på området och byggel håller på att dras över området. Byggelen går i de gula ledningarna som man kan se på bilden. Förberedelserna pågår nu också med att förbereda byggnation av gjutformar för bassängerna till avloppsreningsverket. I förgrunden håller en väg på att byggas som kommer fungera som en infart till området. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Här kommer avloppsreningsverket ligga

  2016-06-07 11:02 Nu är vi inne i andra veckans arbete när det gäller byggnation av avloppsreningsverket. Nu pågår finplanering av de olika marknivåerna där de olika reningsbassängerna ska anläggas. Inom ett par veckor kommer gjutformarna att byggas och under sommaren kommer betongleveranser och gjutningsarbetena av bassängerna att påbörjas. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • arbetena med avloppsreningsverket tar sin början

  2016-05-31 16:00 Onsdagen den 1 juni påbörjar Veolia Water Technology sitt arbete med att bygga avloppsreningsverket. Först på plats är deras underentreprenör Tage & Söner. Underentreprenören kommer att gjuta bassänger och göra allt byggnadsarbete på det cirka sju hektar (eller 70 000 kvadratmeter) stora området där avloppsreningsverket kommer att ligga. Avloppsreningsverkets placering blir på den del av siten som ligger närmast riksväg 41. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Nya byggskylten på Sobacken snart på plats

  2016-05-18 14:36 Under onsdagsförmiddagen den 18 maj var man i full färd med att montera ställningen till byggskylten vid infarten till det framtida Energi och Miljöcenter ute på Sobacken. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Markarbetena för kontrollrums- och personalbyggnaden har startat

  2016-05-09 11:28 I dag drog markarbetena på platsen för kontrollrums- och personalbyggnaden ute på Sobacken igång. Senare i sommar gjuts den 988 kvadratmeter stora bottenplattan till byggnaden och därefter påbörjas byggnadsarbetet.Hittills har man förberett marken genom att fälla träd och ta bort stubbar och stängsla in området där Serneke Bygg ska uppföra byggnaden.Kontrollrums- och personalbyggnaden kommer att bestå av fyra våningsplan som inrymmer ett kontrollrum, som på sikt skall styra och övervaka Borås Energi och Miljös samtliga anläggningar, och en personalbyggnad. I personalbyggnaden ska det bland annat finnas kontors- och möteslokaler, laboratorium, el-och mekanikverkstad. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Område inhängnat för Kontrollrums- och personalbyggnad

  2016-05-04 12:50 Området mellan vågen där lastbilarna vägs och parkeringen på Sobacken har hägnats in. Här påbörjas inom kort bygget av ett fyra våningar högt hus där det nya kontrollrummet och personalutrymmen ska inrymmas. Serneke Bygg AB kommer att uppföra byggnaden. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Anslutningsväg och ledningar förbereds

  2016-03-23 09:46 En ny infart till Sobacken håller på att förberedas. Senare under våren kommer Vägverket att påbörja att bygga avfarten från RV 41 in till Sobacken. Med tanke på att infartssvägen kommer att gå över inkommande ledningar till anläggningen, läggs redan nu rören ner som kommer att korsa infartsvägen. Den stora ledningsentreprenaden som innefattar rörledningar från Pantängen, via Gässlösa, ut till Sobacken kommer att påbörjas vid halvårsskiftet 2016. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Inflyttning i det nya paviljongkontoret

  2016-02-15 16:26 Nu har inflyttningen i den nya kontorsbyggnaden påbörjats. Totalt kommer det finnas ca 60 kontorsplatser plus mötesrum och besökscenter för gästande studiebesök. Byggnaden är i två plan och
  ytan är ca 1700 kvadratmeter. Successivt under februari kommer inflyttning pågå och besökscentret öppnas i början på mars. Från RV 41 ser man byggnaden och den belysta skylten.
  Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Marken börjar bli platt

  2015-12-22 10:22 Sedan projektstart för markarbetet på Sobacken har ca 500 000 m3 berg tagits bort från den ca 30 hektar stora ytan. Dock har så gott som allt bergmaterial kunnat användas eller kommer att kunna användas som fyllnadsmaterial inom projektet. Snart tar markarbetarna ett välförtjänt juluppehåll fram till den 11 januari. Gud Jul och Gott Nytt År säger vi från projektet! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Redo för besökare och projektarbetare

  2015-11-18 11:08 Vi räknar med att det kommer komma många besökare till framtidens Energi- och miljöcenter på Sobacken. Under projekttiden kommer det också vara många arbetare på siten och även personal kommer flytta till Sobacken när anläggningarna är klara. Därför har vi nu färdigställt en ny parkering i anslutning till den gamla befintliga parkeringen. Idag målas parkeringsplatserna upp och inom ett par veckor öppnar vi den nya parkeringen för vår personal och för besökare. Välkommen till Sobacken! Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Vandring längs med den tänkta ledningsdragningen

  2015-10-08 13:46 Idag vandrade vi längs med den tänkta ledningsdragningen mellan Ryaverket och Sobacken. Mellan Ryaverket och Gässlösa avloppsreningsverk kommer nya fjärrvärmeledningar att anläggas. Mellan Gässlösa och Sobacken kommer ledningar för avlopp, dricksvatten, fjärrvärme, el och signalkablar att anläggas. Sträckan är totalt ca 12 000 m, bredden på ledningsschakten kommer att variera mellan 7 och 20 m. Förhoppningsvis kommer vi igång med ledningsarbetet under början av 2016. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Dagens översikt över området

  2015-10-02 10:06 Under veckan tog vi nya "drönarbilder" över området. Här kan man se hur den nya infartsvägen till Sobacken framträder, projektkontoren och hur transportvägarna över området håller på att växa fram. Läs mer
  Lämna kommentarer
 • Ny vy från riksväg 41

  2015-10-02 08:43 Nu kan passerande bilister från riksväg 41 se projektkontoren som nu är på plats. Kontorsmodulerna kommer nu att fixas till både utvändigt och invändigt. Bland annat kommer kontorsmodulerna förses med ny träfasad. Läs mer
  Lämna kommentarer

Besöksadress: Västerlånggatan 10 (kontor) | Postadress: Box 1713, 501 17 Borås | Fakturaadress: Box 902, 501 10 Borås
Kundcenter: 020 97 13 00 | Växel: 033 35 81 00 | Fax: 033 35 71 61 | E-post: kund@borasem.se | Org.Nr: 556527-5590

Borås Energi och Miljö