För boende kring Sobacken

Aktuell information om Sobacken.

 • Anmäl dig till dialogmötet 21/8  2018-07-06


  Den 18 maj togs avloppsreningsverket på Sobacken i drift och är nu i intrimningsfasen. Uppstarten har gått bra och den största delen av den biologiska rening har kommit igång. På dialogmötet kommer vi att presentera hur arbetet fortsätter samt berätta om övrig verksamhet på Sobacken.

  Tisdag den 21 augusti kl 18:00-19:30 i Sobacken besökscentrum (vi möts upp vid informationshuset vid parkeringen). Vi bjuder på fika.

  Det finns möjlighet till guidning på det nya avloppsreningsverket i samband med mötet.

  Anmäl dig gärna genom att fylla i formuläret alternativt kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Tömning av bufferttankar på Sobacken.  2018-05-22

  2018-05-22

  Under vecka 22, 28 maj till 3 juni, tömmer vi våra två bufferttankar för biogas på Sobacken. Tömningen är nödvändig för att kunna utföra underhåll och reparationer. Eventuellt kan tömningen medföra luktstörningar i omgivningen.

  Om ni upplever att vår verksamhet stör er vänligen kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Förlängda arbetstider för byggverksamheten på Sobacken.  2018-01-11


  Borås Energi och Miljö AB bedriver byggverksamhet för uppförande av Energi och Miljöcenter på Sobacken. Energi och Miljöcenter innefattar byggnation av nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk med tillhörande slam och rötningsanläggning.

  Projektet delas in i två delar, ett avloppsreningsverk med tillhörande rötningsanläggning och ett kraftvärmeverk. För avloppsreningsverket och rötningsanläggningen är byggnadsarbetena inne i slutfasen. Detta innebär att kvarstående arbeten i huvudsak innefattar maskininstallationer, injustering av processutrustning och idrifttagning. Avloppsreningsverket planeras att tas i drift i Maj 2018.

  Kraftvärmeverket som i sin tur består av ett flertal olika entreprenader har blivit för- senad mot ursprunglig tidplan och tvingats till revidering. Huvudanledningen till detta är upphandlingstekniska problem inom ramen för offentlig upphandling. Kraftvärmeverket planeras nu att startas i provdrift 2019-03-01.

  För att klara provdrift med start mars 2019 kommer byggnadsarbete att behöva utföras i två skift där arbete pågår mellan kl 07:00 till kl 02:00 måndag-söndag. Arbetena kommer initialt att utföras fram till 2018-03-31 men förlängd arbetsgång kan vara aktuellt fram till hösten 2018 beroende på arbetets fortskridande. Pannhuset planeras att vara tätt under sommaren 2018 vilket därefter innebär att merparten av arbetena kommer att ske inomhus. Under december månad planeras anläggningen att startas med proveldningar vilket ställer krav på att anläggningen skall kunna köras dygnet runt med kontinuerlig bemanning.
  Projektet förhåller sig till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från bygg platser, NFS 2004:15. Författningssamlingen föreskriver maximala bullernivåer för vardagar och helger såväl dagtid som kvälls och nattetid. Praktiskt innebär detta att arbetet kommer att planeras så att mer bullrande moment kommer utförs dagtid. Före- byggande bullerdämpande åtgärder är vidtagna inom projektet genom att en 530 m lång bullervall är uppförd mot de närmast boende.

  Vi ber om överseende för eventuella bekymmer under byggnationen. Vid frågor vänligen kontakta Borås Energi och Miljös Kundcenter på tel 020-97 13 00.

 • Minnesanteckningar från dialogmöte 27 november  2017-12-05


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 27 november. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Anmäl dig till dialogmötet 27/11  2017-11-06


  Nu är projektet med att bygga ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk igång. På dialogmötet kommer vi att presentera hur arbetet fortsätter samt berätta om övrig verksamhet på Sobacken.
  Måndag den 27 november kl 18:00-19:00 i Sobacken besökscentrum (vi möts upp vid informationshuset vid parkeringen). Vi bjuder på fika.
  Anmäl dig senast söndagen den 26 november genom att fylla i formuläret alternativt kontakta Kundcenter 020-97 13 00 alt kund@borasem.se

 • Ledningsarbete på Älvsborgsleden  2017-06-26


  Under tiden augusti 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar. Dessa ska försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på
  Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Älvsborgsleden och kringliggande gator. Läs mer här.

 • Ledningsarbetet på Gässlösavägen  2017-05-10


  Under tiden maj 2017 till våren 2018 kommer det att pågå ett antal arbetsmoment med ledningsförläggningar som skall försörja och integreras med det nya kraftvärme- och avloppsreningsverket på Sobacken. Ledningsarbetena kommer att påverka framkomligheten på Gässlösavägen.  Läs mer och se kartorna över etapperna här!
 • Minnesanteckningar från dialogmöte 7 mars  2017-03-09


  Här finner ni minnesanteckningar och presentationen från dialogmötet den 7 mars. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

 • Ledningsarbetet längs Gässlösavägen  2017-02-23

  2017-02-23 13:21

  Det befintliga avloppsreningsverket på Gässlösavägen har tjänat ut och kommer att läggas ner när det nya ute på Sobacken tas i drift. Istället kommer en pumpstation som pumpar allt avloppsvatten från Borås ut till Sobacken att installeras på Gässlösavägen. För att göra detta möjligt behöver Borås Energi och Miljö anlägga avloppsledningar, vattenledningar, kablage och optokablar. Dessa kommer att förläggas i gatan eller i kanten av gatan.

  Arbetena beräknas pågå från våren 2017 till våren 2018. På grund av arbetets omfattning kan tidplanen komma att förskjutas. Längs A-sträckan (A1-A3), se kartan ovan, kommer det öppna schaktet att bli cirka sex meter brett. S-sträckan (S1-S2) kommer att ha ett cirka åtta meter brett schakt och K-sträckan (K2) kommer att ha ett betydligt mindre schakt på cirka fyra meter. Borås Energi och Miljö kommer att behöva stänga av delar av gatan allt eftersom schaktarbetena fortskrider. Detta innebär även att det periodvis kommer att vara begränsad framkomlighet på Gässlösavägen. Eventuellt kommer schaktarbeten på sträckan A3 till Viskan att påbörjas under våren.
  För att så många berörda personer som möjligt skall få ta del av informationen uppmanar vi bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att informera sina hyresgäster om ovanstående.

  Vi ber om överseende för eventuella bekymmer under byggnationen.
  Vid frågor vänligen kontakta vårt Kundcenter 020-97 13 00.


 • Minnesanteckningar från dialogmöte 10 okt  2016-11-02


  Som utlovat, här kommer minnesanteckningar och ppt från dialogmötet den 10 oktober. Tack för att ert deltagande!
  Ladda ner minnesanteckningar här.
  Ladda ner powerpointpresentationen här.

Synpunkter på lukt och buller

Vänligen maila oss på sobacken@borasem.se alt ring 020-97 13 00.

Telefonen är bemannad mellan kl 07.30-16.00 måndag-torsdag, 07.30-15.00 fredag, övrig tid går det bra att lämna ett meddelande.

Kontaktuppgifter till Miljöförvaltningen i Borås:
033-35 30 00 miljo@boras.se

Protokoll

Prenumerera på nyheter

Fyll i din e-postadress och klicka på prenumerera för att få mail när vi lagt ut en ny nyhet på denna sida.

E-post:

Registrera dig för sms-utskick angående Sobacken

Uppgifterna kommer endast att hanteras av Borås Energi och Miljö och då i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen 1998:204).

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Mån–tors: 07:30–16:00 | Fre: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.