Avfallslösningar för företag

Borås Energi och Miljö utför de flesta tjänster inom avfallshantering. Vi har avfallslösningen för dig oavsett om den verksamhet du bedriver är en förskola, en klädaffär eller en industriverksamhet. Vi skräddarsyr helhetslösningar för ditt företag och er verksamhet.

Vi hanterar material- och energiflöden

Delar av ditt avfall är energi i väntan på att omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller till biogas genom rötning. Annat avfall är en råvara till industrin där man bland annat gör metallskrot till nya bildelar, gamla däck till sprängmattor och gamla plastförpackningar till bullerplank. Vi erbjuder olika lösningar för din avfallshantering, sköter transporten av ditt avfall och tar hand om det på ett miljömässigt riktigt sätt. Vi tillhandahåller lämpliga kärl för ditt avfall, allt ifrån plastkärl i storleksordningen 190-660 liter till containrar som rymmer 5-35m³. Se PDF med olika modeller och mått Pdf, 923.1 kB..

Vi ser till att materialet och energin i avfallet inte går till spillo utan fortsätter sin färd runt i kretsloppet. Vi ser också till att farligt avfall hittar en säker väg till slutförvaring.

På vissa typer av avfall har vi som krav att det är sorterat, medan andra typer kan lämnas även osorterat. Det är dock en fördel för både dig och oss om det avfall ni lämnar är sorterat, av kostnadsskäl och för återförandet av materialen i kretsloppet.

Vi kan ge dig en samlad rapport om hur ditt avfall tagits omhand till din interna miljöredovisning. Vi kan också hjälpa dig med rådgivning kring allt som rör avfallshanteringen på ditt företag.


Hyr container

Vi har containrar i storlekarna 5-35 m³ av flera olika typer och modeller. För rådgivning om vilken container som passar dina behov, maila forsaljning@borasem.se så kontaktar någon av våra säljare dig.

För att beställa en container, få en container avhämtad eller byta storlek på en container du har stående hos dig, kontakta kundcenter 020-97 13 00.

Beställa tömning av container kan du även göra via e-post: kund@borasem.se
Tänk på att ange: företagsnamn, kontaktperson, telefonnummer, plats och innehåll för containern.

Tömning av containern utförs så snart som möjligt, dock senast tre arbetsdagar efter det att vi fått din beställning.

Sorteringsinformation vid containerhyra. Pdf, 37.4 kB.

Vad är kommunalt avfall och vad är verksamhetsavfall?

Kommunalt avfall är från företag/verksamhet som är hushållsliknande avfall medan verksamhetsavfall är det avfall som uppstår hos företaget. Vi ger en förenklad förklaring här nedan.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall, det vill säga avfall som liknar avfall från hushåll. För det avfall som uppkommer i exempelvis personalutrymme, toaletter eller samlingslokal är kommunalt avfall. Det kan vara mat- och restavfall från personalkök och pappershanddukar från personal- och/eller kundtoaletter.

Borås Energi och Miljö ansvarar för att hämta allt kommunalt avfall från företag/verksamhet.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är det övriga avfallet som uppstår i företag/verksamheter, till exempel i företag som tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Det kan vara wellpapp, betong, byggavfall, produktionsspill, elavfall och farligt avfall.

Dessa fraktioner kan vi också hjälpa till med eller någon annan marknadsaktör.

Avfall från restaurang, storkök och hotell

Reglerna kring avfallshantering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt är det en skyldighet att känna till reglerna. På alla företag uppkommer avfall av olika slag. Hushållsavfall i fikarum och matsalar, avfall med verksamhetsavfall i form av spill från produktionen och material med producentansvar som t.ex. förpackningar och returpapper.

Dina skyldigheter som näringsidkare och verksamhetsutövare är att hantera avfall så att människors hälsa eller miljö inte tar skada. Dessutom gäller att ingen får skräpa ned utomhus.

1. Avfallet som uppstår till följd av att människor vistas i en lokal är hushållsavfall. Det handlar t.ex. om avfall från personalmatsalar, toaletter och städning. Även matavfall och slam från fettavskiljare hos restauranger är hushållsavfall. Hushållsavfall får endast hanteras av kommunen eller den entreprenör som kommunen anlitat. Avtal med kommunen ska finnas för samtliga verksamheter där hushållsavfall uppkommer.

2. Verksamhetsavfall kan delas in i olika grupper av avfall: farligt avfall, producentansvarsavfall, elavfall, avfall till återanvändning, avfall till återvinning, organiskt avfall, brännbart avfall och avfall till deponi. Du som är verksamhetsutövare är skyldig att sortera ut verksamhetsavfall och omhänderta dessa fraktioner var för sig.

a. Farligt avfall: Allt farligt avfall ska lämnas direkt på Sobacken. Registrera ankomst vid vågen. Som farligt avfall räknas batterier, elektronik, glykol, lampor, olja, färgrester.

b. Producentansvar: Företag som vill sköta hanteringen av förpackningar och tidningar själva lämnar till Remondis företagsåtervinningsstation på Ödegärdsgatan 14, Borås. Observera att återvinningsstationer är till för privata hushåll.

c. Övrigt verksamhetsavfall: Avtal måste finnas med en mottagare av detta avfall, antingen genom kommunen eller via annan valfri avfallsentreprenör. För att kunna lämna avfall som företagare krävs ett besökskort som även fungerar som passerkort på Lusharpan.

Riktlinjer för prissättning av kommersiella återvinningstjänster

Vi agerar långsiktigt och strävar alltid efter att utveckla och effektivisera vår verksamhet och vår miljöprofil. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och bekväma med valet av Borås Energi och Miljö som leverantör och därför är affärsmässighet avseende pris en självklar och viktig del i hur vi arbetar. Bolaget har en upprättad rutin för säkerställandet av konkurrensneutralitet.

Vår prissättning utgår från att:

  • Priset ska baseras på våra kostnader.

Priset för våra kommersiella tjänster ska täcka de kostnader som tjänsten medför, inklusive affärsmässig marginal.

  • Priset ska vara rättvist.

Likvärdiga affärer ska ha likvärdiga priser utifrån volymer och andra förutsättningar.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.