Dagvattentaxa

Från och med juli 2017 så tar Borås Energi och Miljö ut en separat brukningsavgift för dagvatten. Målet med avgiften är en mer rättvis fördelning av taxan genom att du som VA-kund enbart ska betala för de tjänster som du utnyttjar.

Borås Energi och Miljö tillhandahåller tjänster för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Med dagvatten menas exempelvis regnvatten och vatten från snösmältning som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor. Från och med 1 juli 2017 infördes separat taxa för dagvatten för att bättre kunna följa lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och skapa en mer rättvis fördelning av kostnader för kommunens vattentjänster. En årlig brukningsavgift för dagvatten kommer därmed att tas ut.

Dagvattenavgifter

Dagvattentaxan innebär att du som kund enbart kommer att betala för de tjänster som du utnyttjar. Detta medför att en del fastighetstyper kommer att få betala mer, och andra mindre, för sina VA-tjänster jämfört med tidigare.

Den nya taxan innefattar två avgiftsparametrar - dagvatten fastighet och dagvatten gata. Vilka kunder som får vilka avgifter beror på kundens verksamhetsområde, se avsnittet om verksamhetsområde nedan.

Villakund

För en villakund är dagvattentaxan en fast avgift och lika för alla.

Övriga fastigheter

För större övriga fastigheter så grundas dagvattentaxan på hur stor del av ytan inom fastigheten som är hårdgjord eller inte och är baserad på ett pris per kvadratmeter.

Verksamhetsområden dagvatten

I och med införandet av separat dagvattentaxa så delades nuvarande verksamhetsområde dagvatten upp i två delar; dagvatten fastighet och dagvatten gata. Den nya uppdelningen möjliggör en mer rättvis fördelning av kostnaderna för kommunens dagvattentjänster.

Med verksamhetsområde menas inom det område som en dagvattentjänst finns tillgänglig för fastighetsägaren. Inom samma verksamhetsområde är fastighetsägaren också skyldig att betala avgifter för de dagvattentjänster som tillhandahålls.

I det befintliga verksamhetsområdet för dagvatten, som gäller fram t o m 1:a juli 2017, så tas en anläggningsavgift ut för dagvatten, vilket idag inte har någon påverkan på den årliga förbrukningsavgiften. I det nya systemet så kommer dagvatten fastighet i princip motsvara befintligt verksamhetsområde för dagvatten. Samtliga fastigheter i verksamhetsområdet för dagvatten fastighet är också avgiftsskyldiga för dagvatten gata.

Dagvatten gata är ett verksamhetsområde som innefattar de fastigheter som betraktas dra nytta av allmän gatuavvattning, men som inte avvattnar sina fastigheter till det allmänna dagvattennätet. Allmänt dagvattennät saknas vanligen inom detta verksamhetsområde.

Ligger mitt hus inom verksamhetsområde för dagvatten?

Vanliga frågor och svar - för villaägare

Vad är dagvatten?
Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is.

Varför betalar man för dagvatten?
Dagvattnet leds bort via ledningsnät som kräver underhåll och det är det man betalar för. Inom vissa områden renas dagvattnet innan det rinner ut i vattendragen.

Varför inför man en separat avgift för dagvatten?
Avgiften införs för att få en rättvisare avgiftsfördelning, kunderna ska betala för de tjänster de har tillgång till. Det är lagstiftat och Borås är bland de sista kommunerna som inför detta. De som påverkas mest är de som har mycket hårdgjord yta på fastigheten, till exempel asfalterad yta och stora tak.

Mitt hus ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, men jag är inte påkopplad – måste jag betala då?
Avgiftsskyldigheten gäller oavsett fysisk påkoppling på dagvattennätet eller ej.

Varför har jag avgift för dagvatten gata men inte för dagvatten fastighet?
I vissa områden finns inget dagvattennät utbyggt för dagvatten fastighet, men fastighetsägare kan ändå vara avgiftsskyldiga för dagvatten gata, då de anses dra nytta av allmän dagvattenhantering som är ordnad i närområdet.

Vanliga frågor och svar - för ägare av större fastigheter

Vad är hårdgjord yta?
Hårdgjord yta är byggnader, stensättningar, asfalterade ytor och grusade ytor.

Hur har ni fått uppgift om hårdgjord yta på min fastighet?
Uppskattningar om arealen av hårdgjord yta har gjorts efter tolkningar av flygfoto och efter kartunderlag.

Hur beräknas hårdgjord yta för gata?
Beräkningen görs på samma sätt som för dagvatten fastighet, avgiften beräknas utefter fastighetens andel hårdgjord yta.

Jag tycker uppgiften om hårdgjord yta på min fastighet är fel?
Om uppgiften om hårdgjord yta är fel så kontakta oss så korrigerar vi den. 

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.