VA-utbyggnad till Bosnäs

Utbyggnad av allmänt VA till Bosnäs är beslutat av miljönämnden i Borås Stad och upptaget i stadens VA-plan. Denna sida kommer vi fortlöpande uppdatera kring aktiviteter och information om projektet.

Aktuellt i området

Informationsbrev till boende

Ett nyhetsbrev har skickats ut i början av juli. Pdf, 136.4 kB.

Öppet hus angående VA-anslutning Bosnäs och ny detaljplan

I början av maj hölls två öppet hus i Bosnäs där fastighetsägarna i området fick information om vad VA-sanering och en ny detaljplan innebär. Här fanns också möjlighet för fastighetsägarna att få rådgivning och ställa frågor angående VA-anslutningen till sina fastigheter.

Om någon fastighetsägare har behov av enskilda diskussioner kan separata möten bokas framöver. Möten kan också bokas hos respektive fastighetsägare.

Fastighetens anslutning

Det är viktigt att du som fastighetsägare kontrollerar förslaget på din fastighets anslutningspunkt som är markerad med en blå käpp. Det är lämpligt att förbindelsepunkten är i nära anslutning till slamtank eller dylikt. Hör av dig till kund@borasem.se om du inte är nöjd med förbindelsepunkten.

Se PDF med karta över etapper. Pdf, 1.2 MB. Tidplan finns längre ner på sidan.

Om det finns egendom på kommunal mark som tagits i anspråk måste detta flyttas inför arbetet. Flytta även dina avfallskärl inför skogsavverkning om de står på kommunens mark. Träd och häckar planteras temporärt på en plats på respektive fastighet efter VA-schakten, men återplanteras inte av entreprenör.

Om du vill låta ta ner enstaka träd på kommunens mark som gränsar mot er fastighet, kontakta skogsvaktare Kent Claesson, kent.claesson@boras.se och ange namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning. All skog kommer att avverkas efterhand i arbetsområdet och på överföringsledningens sträcka.

Arbetsvägarnas framkomlighet måste fungera för räddningstjänst, ambulans och sopbil. Tillfälliga vägar för boende kan upprättas under tiden grävarbeten pågår. Snöröjning i vinter sköts av Skanska där VA-schakt pågår i gatan.

Besiktning av fastigheter sker av opartiskt företag (Metron) innan bergsprängning.

Vid eventuell avgrävning av befintliga vatten- och fibernät repareras vattenledning omgående men fiberåterställning kan ha längre handläggningstid.

Brev till fastighetsägare inför byggstart oktober 2022 Pdf, 467.7 kB.

Tidplan

Jan 2021 - aug 2021 detaljprojektering.
Dec 2021 - mars 2022 - upphandling.
Höst 2022 - byggstart.
Tidplan Pdf, 333.1 kB.

Revidering av tidplan kan komma att ske med kort varsel.

Maxtak särtaxa

Under samråden har vi fått flera frågor om vad kostnaden kommer att bli för Bosnäs. Vi kan nu meddela att det blir ett maxtak för särtaxan på 1,7 x anläggningsavgiften.

Räkna ut anläggningsavgift i vår VA-kalkyl.

Digitalt samråd om förbindelsepunkt

De digitala samråden pågick fram till och med 4 juni. Syftet med att hålla samråd är att ge möjlighet för fastighetsägarna i området att ge synpunkter på sina förbindelsepunkter.

Läs brevet till fastighetsägarna för mer information om samråd. Pdf, 86.1 kB.

Se karta med din förbindelsepunkt Pdf, 398.1 kB. (zooma i PDF för att se din fastighet)
Observera att denna karta inte är uppdaterad efter samrådet.
Förbindelsepunkten placeras 0,5 m utanför fastighetsgränsen och det är där fastighetsägarens ledningar kommer att ansluta till de kommunala ledningarna.

Ny detaljplan

Borås Stad arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området.

Motiv till utbyggnaden finns här i form av miljönämdens beslutsunderlag. Pdf, 299.4 kB.

Karta över utbyggnadsområdet finns här.

Informationsbroschyr om VA-frågan i Bosnäs. Pdf, 1.5 MB.

Se frågor och svar för ytterligare information om VA-utbyggnaden.

Har du frågor om VA-utbyggnad kontakta Johanna Wackenstam på e-post johanna.wackenstam@borasem.se eller telefon 0729-76 63 12.

22 juni 2022 beslöt kommunfullmäktige att innefatta Bosnäs i verksamhetsområdet för kommunalt VA, beslutet avser samtliga vattentjänster dvs dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Samma dag tog Borås Energi och Miljös styrelse beslut om att genomföra projektet.

Kontakta oss på Kundcenter

020-97 13 00

Måndag–fredag: 07:30-15:00 (lunchstängt 12:00-13:00)

Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.